Άλλαξε ο Μανωλιός….

0
x 00146

x 00146Ενόψει των επικείμενων Δημοτικών Εκλογών ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς προχώρησε σε ανασχηματισμό επαναφέροντας αποπευθέντες και αποπέμπωντας αποτυχόντες σε μια ύστατη προσπάθεια να μας πείσει ότι θα «κτίσει κάτι νέο» χρησιμοποιώντας «παλιά και φθαρμένα υλικά».

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ηνία σε ότι αφορά την κάθε είδους επαφή με τους συνδημότες μας διατηρεί η αντιδήμαρχος κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου.
«Σάλπισμα» για την προσέλευση «παλαιοπασοκ» ψηφοφόρων για την υποστήριξη του έχοντος το χρίσμα της Νέα Δημοκρατίας δημάρχου αποτελεί η ανάληψη καθήκοντος αντιδημαρχίας από τον Νικόλαο Κωβαίο ο οποίος για όσους ενδεχομένως δεν ενθυμούνται είχε αποπεμφθεί πριν από δύο περίπου χρόνια από τη διοίκηση μαζί με άλλους δύο αντιδημάρχους με το αιτιολογικό ότι θα έπρεπε να πάει καλύτερα η απόδοση της Δημοτικής Αρχής…
Για πρώτη φορά αναλαμβάνει αντιδημαρχία ο εκπαιδευτικός Μανώλης Κωνσταντακόπουλος, ενώ καρατομείται ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνος Τσιαμπάς, ο οποίος ενδεχομένως «πληρώνει» τις «κοπές δένδρων», τις καθυστερήσεις των «έργων» και το «αποτέλεσμα» της Αγίου Ιωάννου.
Καμία έκπληξη δεν αποτέλεσε η για μια ακόμη φορά αποπομπή του κ. Γιώργου Παναγόπουλου από θέση ευθύνης αφού και στην παρούσα αλλά και στη διοίκηση Αντώνη Σιδέρη το έργο που είχε να παρουσιάσει στους τομείς που είχε παράξει κυμαινόταν από αρνητικό πρόσημο έως το μηδέν.
Είναι σαφές ότι σε όλη την τετραετία που πέρασε το μόνο ικανό και επιτυχημένο στις ευθύνες που του είχαν ανατεθεί στέλεχος που διέθετε η παράταξη του κ. Ζορμπά είναι η αντιδήμαρχος κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου η οποία επιβραβεύτηκε δια της παρουσίας της σε όλους τους ανασχηματισμούς που υπήρξαν, ενώ παράλληλα επιβραβεύεται ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Τίμος (Τιμολέων) Κωστόπουλος ο οποίος παραμένει στην αντιδημαρχία που είχε απολαμβάνοντας της εμπιστοσύνης του δημάρχου.
Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Γραφείο «Τύπου» του Δήμου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Με βάση την υπ. Αριθμ. 26 /2014 απόφαση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά (Ημερομηνία 3/2/2014, ΑΔΑ: ΒΙΡ5Ω6Υ-873) ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι –Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγίας Παρασκευής ,με θητεία από 03/02/2014 έως 31/8/2014 και μεταβιβάζονται σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής:

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρ. 26 /2014

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 , 59 και 282 παρ.16 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΣΥΕ (απόφαση 11247-ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2007
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4071/2012
5. Τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ υποπαράγραφος ΣΤ1 του Ν.4093/2012.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4071/2012
7. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011
8. Τις αρ 153/2013 και 25/2014 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου
9. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Α) Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίας Παρασκευής με θητεία από 03/02/2014 έως 31/8/2014 και μεταβιβάζουμε σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής:

1.Α.1 κ. Παπαδοπούλου Ελευθερία του Φιλοποίμενος, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών (με αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
⦁ Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
⦁ όλων των θεμάτων που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων
⦁ την τέλεση πολιτικών γάμων.
⦁ εποπτείας και ελέγχου του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.

1.Α.2 κ. Κωστόπουλο Τιμολέοντα του Αλεξάνδρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών (με αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
⦁ Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
⦁ Συνυπογραφής μετά των προϊσταμένων της διεύθυνσης όλων των εγγράφων, αποφάσεων και ενταλμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

1.Α.3 κ. Κωβαίο – Ντούσκο Νικόλαο του Μάρκου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος (με αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
⦁ Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και του τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
⦁ Πολιτική Προστασία και διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων.
⦁ Εποπτεία Λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου , Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο .

1.Α.4 κ. Κωνσταντακόπουλο Εμμανουήλ του Σωτηρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Παιδείας (χωρίς αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
⦁ Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων – Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
⦁ την εποπτεία και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
⦁ το συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν θέματα μεταξύ Δήμου και Ο.Σ.Κ..

1.Α.5 κ. Μουχτούρη Γερασημία του Κωνσταντίνου, καθ ’ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής (χωρίς αντιμισθία), και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
⦁ Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης και του τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και του τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής.
⦁ Εποπτεία -συντονισμός των εθελοντών-εθελοντισμού στο Δήμο μας.
⦁ του μουσικοκινητικού εργαστηρίου ΑμεΑ στο Δήμο μας.
⦁ Ευθύνης Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (αρθρο 78 του ν. 3852/2010»

1.Β Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωβαίος- Ντούσκος Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

1.Γ Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

1.Δ Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται κατά την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου, αναπληρώνεται νομίμως από το νόμιμο αναπληρωτή του Αντιδήμαρχο κ.Κωβαίο Ντούσκο Νικόλαο.

1.Ε Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν εισηγήσεις βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας τους. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

2.Α Ορίζουμε Εντεταλμένο Σύμβουλο το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσιαμπά Κωνσταντίνο (χωρίς αμοιβή) με θητεία από 03/02/2014 έως 31/8/2014 για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών οι αρμοδιότητες της οποίας περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Υπηρεσίας Δόμησης.

2.Α.1 Στον ανωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.88 του ν.3463/2006((Κ.Δ.Κ.) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας του Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς εύχεται σε όλα τα μέλη του νέου σχήματος, καλή επιτυχία στο έργο τους !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση