Έκτατο διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού και Αθλητικού οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής.

0
paodap

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2. Ακύρωση απόφασης Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 18/2015 που άφορα στην «Έγκριση δαπάνης , διάθεση σχετικής πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την πραγματοποίηση  αθλητικών προγραμμάτων.»
3. Έγκριση δαπάνης , διάθεση σχετικής πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για την πραγματοποίηση των δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλώ να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση