Ένας από τους 19 δημάρχους που αρνήθηκαν την αποστολή στοιχείων ο Γιάννης Σταθόπουλος

0
stathopoulos 2010

              Δεδομένου ότι από τις διατάξεις του (άρθρο 42 του Ν. 4250/2014) αλλά και από την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν προκύπτουν τα επιμέρους κριτήρια, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί ο εν λόγω έλεγχος της διαδικασίας και των προϋποθέσεων μετατροπής (παρ. 3 άρθρου 42 του Ν. 4250/2014).

             Δεδομένου ότι κατά τη διαδικασία μετατροπής των συμβάσεων τηρήθηκαν οι κατά το χρόνο εκείνο οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, εκτιμήθηκαν οι ανάγκες των φορέων και ελήφθησαν υπ’ όψιν όλα τα έγγραφα  που βρίσκονταν στη διάθεση του Δήμου.
             Δεδομένου ότι στην περίπτωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις ετράπησαν σε αορίστου χρόνου βάσει της διάταξης του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004,έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των εργαζομένων εκείνων οι οποίοι απασχολούνταν ή είχαν απασχοληθεί με διαδοχικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του διατάγματος και ήταν ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, εφόσον συνέτρεχαν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών έως την έναρξη ισχύος του διατάγματος ανεξαρτήτων αριθμού ανανεώσεων συμβάσεων ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής σύμβασης, με συνολικό ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση, β) Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας να έχει πράγματι διανυθεί στον ίδιο φορέα, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, όπως αναγράφεται στην αρχική σύμβαση. γ) Το αντικείμενο της σύμβασης να αφορά σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται ευθέως και αμέσως με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του αντίστοιχου φορέα, όπως αυτές οριοθετούνται από το δημόσιο συμφέρον το οποίο υπηρετεί ο φορέας αυτός και δ) Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας πρέπει να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας και σε καθήκοντα ίδια ή παρεμφερή με αυτά που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση.

             Δεδομένου ότι οι ως άνω αιτήσεις κρίθηκαν από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση και τελικώς επικυρώθηκαν από το ΑΣΕΠ, στο οποίο διαβιβάστηκαν οι αποφάσεις και το σύνολο των σχετικών εγγράφων κάθε υπαλλήλου, το ίδιο δε το ΑΣΕΠ με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειάς του έλυσε ερμηνευτικά πολλά ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή του Π.Δ., δίνοντας κοινούς ερμηνευτικούς κανόνες τόσο στα τμήματά του, όσο και στις υπηρεσίες και επιπλέον αναφορικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004, όπως και όλων των άλλων  περιπτώσεων  μετατροπής, η δε Υπηρεσία μας αξιοποίησε όλες τις σχετικές εγκυκλίους αλλά και τη νομολογία των Δικαστηρίων (πολιτικών, διοικητικών και Ελεγκτικού Συνεδρίου), με την οποία πλήρως συμμορφώθηκε και     
        
             Δεδομένου ότι η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων μας εντάσσεται πλήρως στην αρμοδιότητα του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ο έλεγχος που ζητείται έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στο προσωπικό.

Σε εκτέλεση της Απόφασης 313/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον επείγοντα και εξαιρετικό λόγο του γενικότερου συμφέροντος που είναι η διασφάλιση της άσκησης της αρμοδιότητας του δήμου να διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας καθώς και του γενικότερου συμφέροντος τόσο των υπαλλήλων, αλλά  και της εύρυθμης  λειτουργίας του Δήμου

ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ

Να μην προχωρήσετε τη διαδικασία σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 και να μην παρασχεθούν τα αιτούμενα στοιχεία για την έναρξη της διενέργειας επανελέγχου των συμβάσεων αορίστου χρόνου.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση