Αναστολή έναρξης τμημάτων εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ Δήμου Αγίας Παρασκευής λόγω βουλευτικών εκλογών

0
agia paraskevi

η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμό ή στην πρόσληψη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας διαθεσιμότητας (άρθρο 100 του ν. 3528/2007) και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Δεδομένου ότι με την έναρξη ενός τμήματος συνάπτουμε σύμβαση με εκπαιδευτή, που κατ΄ ουσία θεωρείται πρόσληψη, δεν μπορούμε να κάνουμε ενάρξεις τμημάτων μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.
Επίσης ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους ότι για τα τρέχοντα τμήματα την Παρασκευή 23/1 και τη Δευτέρα 26/1, δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες συναντήσεις.

Υπεύθυνοι Προγράμματος:
Γκούβης Δημήτριος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
Σακέλλη Δέσποινα, Υπεύθυνη Οργάνωσης

Απάντηση