Γιάννης Σταθόπουλος: «Να αρθεί η άδεια λειτουργίας του Davinci».

0
αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Δημοτικό συμβούλιο της 26ης Ιανουαρίου 2017 ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος θα ζητήσει από το Δημοτικό συμβούλιο την ψήφιση της άρσης λειτουργίας του παράνομα ανεγερθέντος κτίσματος που λειτουργεί στο χώρο Εθνικού κληροδοτήματος «Κτήμα Σιστοβάρη» στη θέση της παράνομα κατεδαφισθείσας ιστορικής Βίλας.
Η εισήγηση του Δημάρχου για το εν λόγω θέμα αναφέρει τα εξής:
«Ανάκληση ή μη της υπ΄ αριθ. 351/2007 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής, δια της οποίας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (προέγκριση) του καταστήματος επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 23 με δραστηριότητα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΠΑΡ (OPEN BAR)» στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛ. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και ήδη στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» – ως επίσης και όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί εντός του κτήματος Σιστοβάρη με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας και Ζωής (συνημμένο) ήτοι η υπ΄ αριθ. πρωτ. 36679/31.12.2008 άδεια λειτουργίας καταστήματος, η υπ΄ αριθ. 36680/31.12.2008 άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής και η υπ΄ αριθ. 46509/21.12.2011 άδεια χρήσης μουσικών οργάνων όπως οι δύο (2) τελευταίες έχουν ανανεωθεί με τις με αριθ. 3867/31.1.2014 και 47410/23.12.2013 αποφάσεις Δημάρχου αντίστοιχα, μετά τη λήψη γνωμοδότησης επί του θέματος αυτού του δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου ΜΠΑΚΑ.(συνημμένο)»

1. Με τη με αριθ. 351/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (συνημμένο) του Δήμου Αγίας Παρασκευής δόθηκε προέγκριση άδειας ίδρυσης του ως άνω καταστήματος «…με τον όρο της ανάκλησης εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση του Δικαστηρίου επί της συζητούμενης την 30-1-2008 αγωγής μας κρίνει ότι οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί η αιτούσα δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί τακτικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης και υπερβαίνουν αυτές, οπότε ο Δήμος θα ενεργήσει σύμφωνα με το διατακτικό της και θα προβεί στην ανάκληση της χορηγηθείσης αδείας η οποία τελεί υπό τον όρο αυτό» .
Η σχετική πρόβλεψη έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα σε ισχύ, με δεδομένο ότι τόσο στην αρχική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ», όσο και στις συναφείς άδειες που εκδόθηκαν σε αντικατάσταση αυτής, αναφέρεται ρητά στο σώμα τους ότι για την έκδοσή τους λαμβάνεται υπ’ όψιν η ως άνω απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
2. Η ανωτέρω αναφερόμενη αγωγή του Δήμου Αγίας Παρασκευής απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους (ως αόριστη ως προς τη νομική έννοια του εννόμου συμφέροντος), πλην όμως από όλες τις δικαστικές αποφάσεις που εξεδόθησαν στα πλαίσια της αντιδικίας μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της εταιρίας «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και ήδη με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» κατέστη σαφής η ομόφωνη θέση τόσο των δικαστηρίων της ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου:
(i) Αφ’ ενός ότι σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ το δικαίωμα του προκληροδόχου (ανιψιός Αθ. Σιστοβάρη και στη συνέχεια επιχειρηματίας) στη διαχείριση του κτηρίου περιοριζόταν στη διενέργεια πράξεων οίκησης και τακτικής διαχείρισης και
(ii) αφ’ ετέρου ότι στην έννοια την τακτικής διαχείρισης περιλαμβάνονται μόνο οικοδομικές εργασίες συντήρησης και μικροπροσθήκες, που εξ ορισμού δεν περιλαμβάνουν τις εργασίες κατεδάφισης και εκτεταμένης οικοδομικής επέκτασης στις οποίες προέβη ο κληροδόχος και ο πληρεξούσιος αυτού επιχειρηματίας.
Ειδικότερα:
(α) Στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 1936/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών αναφέρεται ρητά ότι ο διαθέτης επέτρεψε την τακτική εκμετάλλευση του κληροδοτουμένου ακινήτου, στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται εκτός από εργασίες συντήρησης και μικροπροσθήκες (φύλλο 12/1 της απόφασης). Ήδη μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 435/2014 απόφασης του Αρείου Πάγου η ανωτέρω απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη.
(β) Αντίστοιχα στη μείζονα πρόταση (σκεπτικό) της υπ’ αριθμ. 6060/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών αναφέρεται ρητά ότι «οι υλικές πράξεις της κατεδαφίσεως ή ανεγέρσεως και επεκτάσεως κτίσματος επί ακινήτου γίνεται δεκτό ότι εκφεύγουν της τακτικής διαχειρίσεως. Σημειωτέον ότι και στην ελάσσονα πρόταση της υπ’ αριθμ. 4914/2009 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (φύλλο 13/1) αναφέρεται ρητά ότι «από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται ότι ο ενάγων (Αθανάσιος Σιστοβάρης) έχει προβεί σε ουσιώδεις και εκτεταμένες αλλοιώσεις στο κληροδοτηθέν ακίνητο, οι πράξεις του δε αυτές εκφεύγουν της τακτικής διαχείρισης αυτού»
Ενόψει των ανωτέρω, οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις δικαίωσαν πλήρως τη θέση του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε ότι αφορά το περιεχόμενο της έννοιας της τακτικής διαχείρισης και συνακόλουθα την έκταση των εξουσιών του προκληροδόχου Αθανασίου Σιστοβάρη στη διοίκηση και διαχείριση του κληροδοτηθέντος ακινήτου, υπό την έννοια ότι από το περιεχόμενό τους συνάγεται άνευ ετέρου και με σαφήνεια ότι οι τελεσθείσες επί του ακινήτου οικοδομικές εργασίες υπερβαίνουν τη βούληση του διαθέτη.
Επομένως, εν προκειμένω έχει πραγματωθεί ο σχετικός πρόσθετος ορισμός που είχε τεθεί ως επιφύλαξη κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, και συνακόλουθα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρέπει να προβεί στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος της «Λ. Σαμουρέλης και Σια ΟΕ» και ήδη με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» εκτός αν υπάρξουν συγκεκριμένοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

3. Για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους εισηγούμαι την ανάκληση της υπ΄ αριθ. 351/2007 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής, δια της οποίας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας (προέγκριση) του καταστήματος επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 23 με δραστηριότητα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΠΑΡ (OPEN BAR)» στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛ. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και ήδη στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» – ως επίσης και όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί εντός του κτήματος Σιστοβάρη με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας και Ζωής ήτοι η υπ΄ αριθ. πρωτ. 36679/31.12.2008 άδεια λειτουργίας καταστήματος, η υπ΄ αριθ. 36680/31.12.2008 άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής και η υπ΄ αριθ. 46509/21.12.2011 άδεια χρήσης μουσικών οργάνων όπως οι δύο (2) τελευταίες έχουν ανανεωθεί με τις με αριθ. 3867/31.1.2014 και 47410/23.12.2013 αποφάσεις Δημάρχου».

Αγία Παρασκευή, 25/1/2017
Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
Ιωάννης Σταθόπουλος