Η αγορά του κτήματος «Ιόλα» στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Νοεμβρίου 2016.

0
iolas 2

Η «καταρχήν έγκριση για απευθείας αγορά του κτήματος Ιόλα» εισάγεται ως πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. 

Στο πρόσφατο παρελθόν ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος σε δηλώσεις που είχε προβεί αναφορικά με το ζήτημα απόκτησης της βίλας «Ιόλα» είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η διοίκηση έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για εξεύρεση λύσης καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Επιπλέον ο κ. Σταθόπουλος – χωρίς να το διευκρινίσει – είχε αναφερθεί και στο κληροδότημα του «Γιαβασείου» ως μέρος της λύσης, σενάριο που απομένει να επαληθευτεί ή μη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου η διοίκηση θα «ανοίξει τα χαρτιά της».
Αναλυτικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :

1. Καταρχήν έγκριση για απευθείας αγορά του κτήματος «Ιόλα» σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 1 του Ν. 3463/06 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).
2. Λήψη απόφασης για την διανομή της κληρονομιάς του ευεργέτη του Δήμου, αειμνήστου Αντωνίου Πρίγγουρη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3. Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη).
4. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
5. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής και ένταξης στην Πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και τον ορισμό υπευθύνων του προγράμματος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
7. Καταρχήν έγκριση για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια «Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων» προϋπολογισμού 607.715,94 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
8. Καταρχήν έγκριση για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, τις Υπηρεσίες του Δήμου και το Ν.Π.Δ.Δ. – “Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής”, για το έτος 2017, προϋπολογισμού 418.347,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%). (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με απευθείας διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας» (πρακτικό στάδιο Α, πρακτικό εξέτασης ένστασης κατά αποτελεσμάτων σταδίου Α, πρακτικό στάδιο Β, πρακτικό στάδιο Γ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
10. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου στο Ετήσιο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση της ΕΝΕΒΑΠ (Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής) για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13. Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2016 (εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
14. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
16. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών από το Δ.Σ. το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
17. Απαλλαγή της κ. Μ.Α. από τα τέλη ταφής της Μ.Χ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 7.522,02€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 38, 112, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 268, 313, 325, 326, 327, 328, 329, 430, 481, 722, 731,1049, 1069, 1072, 1073/2016. οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη κοιμητηρίου (απεβίωσε ο υπόχρεος). γ) διαγραφή 60% λόγω προσφυγής δ) διαγραφή λόγω κατεδάφισης των ακινήτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ