Ικανοποιητική η οικονομική κατάσταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής το Α΄ Τρίμηνο του 2017

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2917 ενέκρινε την τριμηνιαία οικονομική έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού, για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 και στην δεκαπεντασέλιδη έκθεση, στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση του πρώτου εξάμηνου του τρέχοντος έτους δείχνει την αρκετά ικανοποιητική οικονομική κατάστασή του Δήμου Αγ. Παρασκευής
.
Συγκεκριμένα:

1. Ο Δείκτης επίτευξης στοχοθεσίας είναι θετικός +11,72% (Ενημερωτικά σημειώνουμε πως οι Δήμοι μπαίνουν σε επιτήρηση αν ο δείκτης πέσει κάτω του -10%). Τα προηγούμενα έτη ήταν αντίστοιχα:

2016             2015            2014
13,65%       12,09%         0,88%

2. Τα Ίδια έσοδα έχουν απόκλιση μόλις -0,47%, λαμβάνοντας υπόψη τις λογιστικές τακτοποιήσεις.

2016           2015              2014
-6,61%        17,72%        -10,85%

3. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι(Κ.Α.Π.), δηλαδή οι κρατικές επιχορηγήσεις εισπράττονται κανονικά (+0,22% από πρόβλεψη) και ανέρχονται σε 3.747.619€
4. Οι Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), δεν εισπράχθηκαν στο α΄ εξάμηνο αλλά εισήλθαν στο Ταμείο τον Ιούλιο δύο από τις έξι δόσεις συνολικού ύψους 55.000€.
5. Η είσπραξη των εσόδων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών–Π.Ο.Ε. κινήθηκαν ικανοποιητικά υπερβαίνοντας την πρόβλεψη κατά +14,47%

2016               2015             2014
+50,78%     -32,59%          -13,59%

6. Συνολικά η Είσπραξη εσόδων Προϋπολογισμού στο εξάμηνο υπολείπεται μόλις κατά 0,11% από την πρόβλεψη
7. Τα συνολικά έξοδα έχουν συγκρατηθεί κατά -15,40%

2016          2015                2014
-21,81%   -26,41%           -3,46%

8. Οι συνολικές πληρωμές προμηθευτών εξυπηρετούνται σε ποσοστό 92%.

Σημειώνουμε τέλος, ότι η σημερινή Δημοτική αρχή στα πλαίσια της διαφάνειας και της αξιοπιστίας εγκαινίασε, από το τρίτο τρίμηνο του 2014, την πρακτική της εισήγησης των θεμάτων που αφορούν την πορεία του προϋπολογισμού με πλήρη και λεπτομερή ανάλυση από την Οικονομική Υπηρεσία, και όχι την απλή έγκριση τριών πινάκων (υποδείγματα στη βάση διατάξεων νόμου) με στατιστικά στοιχεία.