Κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.

0
Κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών

220.100 ευρώ και 145.000 ευρώ είναι τα νέα κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών που θα διαχειριστεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής το 2018 για συντήρηση σχολικών κτηρίων και για την προμήθεια νέων μηχανημάτων έργου και εξαρτημάτων.

Τα κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών προέρχονται από δράσεις του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει βασικούς στόχους την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Δήμων.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

Για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις του προγράμματος, όπως οι δύο προαναφερόμενες, εκδίδονται προσκλήσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών στις οποίες εξειδικεύονται οι στόχοι, οι όροι, το ύψος των χρηματοδοτήσεων, οι διαδικασίες ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Απάντηση