Πάνος Γκόνης: τα πεπραγμένα του τμήματος Παιδείας

0
gkonis
Ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Παναγιώτης Γκόνης

Δυστυχώς το Υπουργείο όλες αυτές τις αυτονόητες ανάγκες φαίνεται να τις φορτώνει στην πλάτη των ΟΤΑ, ενώ πα­ράλληλα επιλέγει και εφαρμόζει ένα ακόμα πιο άνισο εκπαιδευτικό σύστημα άκρως ανταγωνιστικό που διατηρεί και επαυξάνει την παραπαιδεία.

Εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή σκοπεύουμε να δώσουμε την ανάλογη προσοχή στις διεκδι­κήσεις της Ένωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα καταφέρνουμε να επιλύουμε το σύνολο των προβλημάτων που καθημερινά θα δημιουργούνται σε βάθος χρόνου, δίχως την ουσιαστική υποστήριξη του κεντρικού κρατικού μηχανισμού με συνεχόμενα μειούμενους πόρους και μέσα.
Στην εκτενή συζήτηση που ακολούθησε επί των αιτημάτων της Ένωσης Συλλό­γων Γονέων ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις παρακάτω ενέρ­γειες του Τμήματος Παιδείας, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρε­σίες του Δήμου:
Τα χρήματα με τα οποία επιδοτούνται τα Σχολεία είναι συγκεκριμένα και προέρχονται: α) από ΚΑΠ λειτουργικών περίπου 280.000 €, β) από ΣΑΤΑ για επισκευές περίπου 80.000€ και γ) από το 25% του ΦΗΧ που προϋπολογίζεται σε 260.000 € περίπου. Το σύνολο των χρημάτων αυτών χρησιμοποιούνται είτε για τις λειτουργικές, είτε για τις επισκευαστικές ανάγκες των Σχολείων και ειδι­κά για τον επόμενο χρόνο σκοπεύουμε να τα κατανείμουμε με βάση τις επιμέ­ρους ανάγκες των Σχολικών Μονάδων σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές.
Από 1ης Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Παιδείας και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτρο­πών, έπειτα από επιτόπια έρευνα με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας καθημερινή επαφή με τους Διευθυντές, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Συλλόγους Γονέων έχουμε καταγράψει συνολικά 230 αιτήματα. Αρκετά από αυτά, περίπου τα μισά, χρεώθηκαν στις αντίστοιχες υπη­ρεσίες του Δήμου και περίπου σε ένα ποσοστό 80% έχουν ήδη εξυπηρετηθεί.

Για τα υπόλοιπα και σε ένα ποσοστό 30% έχουμε ζητήσει από τους Διευθυντές να τα επιλύσουν με χρήματα των Σχολικών Επιτροπών, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν αξιολογηθεί και μπει με σειρά προτεραιότητας για την εργολαβία του 2014 που πρόκειται να ξεκινήσει εντός δύο-τριών εβδομάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως άμεσης προτεραιότητας τις αναβαθμίσεις στις τουαλέτες του 2ου και 6ου Δημοτι­κού, το σκέπαστρο προς τις τουαλέτες του 1ου Δημοτικού, το δάπεδο του γυμνα­στηρίου του 3ου Λυκείου, τη διαμόρφωση της αίθουσας εκδηλώσεων του 4ου Γυμνασίου, το στηθαίο στον αύλειο χώρο του 4ου Λυκείου, όπως και την τοποθέ­τηση αλεξικέραυνων στο 2ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο.

Επιπλέον κάνουμε γνωστό πως εντός του 2015 θα ξεκινήσουν μελέτες για τις κυκλοφοριακές ρυθμί­σεις έξω και γύρω από τα Σχολεία και για την ενεργειακή αναβάθμιση των Σχολικών Συγκροτημάτων. Ειδικός κωδικός, επίσης, προϋπολογίζεται για την αναβάθμιση αύλειων χώρων το καλοκαίρι του 2015.
Έπειτα από τρεις συναντήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. καταφέραμε να τους δεσμεύσουμε για την αναβάθμιση και την επέκταση του 3ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων και σε ύψος ποσού περίπου 500.000 €, αφού πρώτα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παρουσιάσει ολοκληρωμένες μελέτες για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Επί­σης καταφέραμε επιτέλους και ελπίζουμε να λυθεί το ιδιοκτησιακό ζήτημα των Σχολείων που αποτελούσε μεγάλο πρόβλημα έως σήμερα για την αποκατά­σταση σε βλάβες που απαιτούσαν την έκδοση σχετικών αδειών. Σύμφωνα με προσωπική δέσμευση του Διευθύνοντα Συμβούλου των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. πρόκειται να παραχωρηθούν κατά χρήση το σύνολο των Σχολείων στον Δήμο μας, ικανοποιώντας μια πάγια πρόταση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων.
Είναι σαφές ότι το Τμήμα Παιδείας συμφωνεί και επαυξάνει με τη διεύρυνση της παροχής από τον Δήμο για δωρεάν απογευματινές δραστηριότητες στους χώ­ρους των Σχολείων (αθλητικά προγράμματα, θεατρολόγοι εικαστικά και σχετικά προγράμματα με την Δημοτική Βιβλιοθήκη). Εξάλλου υπάρχει ήδη η δέσμευση της ΔΕΠ για «Ανοικτό Σχολείο» και εφαρμόζεται έπειτα από την επιστροφή των επτά σχολικών φυλάκων στο 1ο και 3ο Λύκειο, στο 2ο Γυμνάσιο και εναλλάξ στο 3ο, 5ο, Γυμνάσιο και στο 4ο Λύκειο, σε μια προσπάθεια να υπάρχουν ανοικτά σχολεία σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Όσον δε αφορά στην πρωινή καθαριό­τητα των Σχολικών Μονάδων, το Τμήμα Παιδείας έχει αποστείλει έγγραφο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την αναγκαιότητα και την επίλυση της πρωινής καθαριότητας.
Τέλος το Τμήμα Παιδείας δεσμεύεται για τη διερεύνηση όσο αφορά στη δωρεάν Θερινή Δημιουργική Απασχόληση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για όλα τα παραπάνω, όπως και ότι θα σταθεί στο πλευρό της Ένωσης Γονέων σχετικά με τις διεκδικήσεις προς όλους τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς και ενέκρινε το σχετικό προτεινόμενο ψήφισμα προς τα Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Εσωτερικών.

                            Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

                                   Πάνος Γκόνης

Απάντηση