Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015.

0
agia paraskevi

2.    Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού δ’ τριμήνου οικ. έτους 2014 του Δήμου Αγίας Παρασκευής». (77/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η) οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου».
(εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Τ. Γκιόκα).

5. Τροποποίηση της 66/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ΄εφαρμογή Δικαστικών αποφάσεων.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. K. Χατζηανδρέου).

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. K. Χατζηανδρέου).

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. K. Χατζηανδρέου).

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έλεγχο του έργου «Παροχή Εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο Κτίριο επί της Οδού Ερμού 76 (Γιαβάσειο)» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7364/12-03-15 αιτήσεως του Αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης ‘’ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ’’».
(εισήγηση: Αρχηγός Παράταξης ‘’ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ’’ κ. Β. Ζορμπάς).

9. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο “Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους”.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

10. Έγκριση αιτήματος και δαπάνης προς ΔΕΔΔΗΕ.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

11. Έγκριση για τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλήτων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  διοργάνωση Εκδήλωσης-Aφιερώματος στον Μπόστ στις 28 Μαΐου 2015.
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος).

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην εκδήλωση των Ηπειρωτών στις 23 Μαΐου 2015 με θέμα «Τι έχουν στο Σούλι τα βουνά». (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος).

14. Κατανομή ποσού Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2015. (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γκόνης).

15. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2015. (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γκόνης).

16. Τροποποίηση ως προς το ποσό και τον αριθμό των παιδιών της υπ’ αριθμ. 99/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης πραγματοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος – Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015.
(εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γκόνης).

17. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού).

18. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 6.177,31€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 402,593,656,785,820,822,849/15, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων, γ) πρόστιμα από παράνομες σταθμεύσεις (ΚΟΚ) και δ) μισθώματα οικίας στην Αιγ. Πελάγους.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ .Παπαγεωργίου).

19. Επιστροφή ή μη ποσού 575,23€, ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Νικόλαο Κριτσίκη. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

                                                                 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση