22 προσλήψεις με οκτάμηνη σύμβαση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

0
agia paraskevi

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ.153 43 Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Σ. Λεβάκου (τηλ.: 213-2004501).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-10-2014 έως και 30-10-2014.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση