«Νέα Αρχή για την Αγ. Παρασκευή»: «Αυτά τα στοιχεία ζητούμε για πληρέστερο έλεγχο του Δήμου».

0

Αίτηση για χορήγηση Οικονομικών στοιχείων κατέθεσε στο Δήμο Αγ. Παρασκευής, στις 9 Ιανουαρίου 2020,  ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης Γιώργος Οικονόμου.

Συγκεκριμένα ο κ.Οικονόμου ζητά να του χορηγηθούν στοιχεία και απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Ποιες είναι αναλυτικά οι ανεξόφλητες δαπάνες του Π/Υ που μεταφέρονται με ανάληψη υποχρέωσης στον Π/Υ του τρέχοντος έτους;

2. Ποια ανεξόφλητα τιμολόγια μεταφέρονται ως υποχρέωση στο τρέχον έτος και για ποιους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους; Έχουν εγγραφεί όλες αυτές οι υποχρεώσεις στον νέο Π/Υ;

3. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να μην εγγραφούν στον Π/Υ 2020 κατατμημένες πιστώσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών; Στην εκτέλεση Π/Υ 2019 όπως διαμορφώθηκε με τις αναμορφώσεις, είχαμε τέτοιες περιπτώσεις;

4.Η αλληλογραφία με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας σχετικά με τον Π/Υ 2020.

5. Ποιες είναι αναλυτικά οι υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ);

6. Ποιες δαπάνες ΠΟΕ (αναλυτικά) είναι σε εκκρεμότητα δημοσιονομικού ελέγχου;

7. Υπάρχουν περιπτώσεις περιέλευσης στον δήμο Αγίας Παρασκευής, καταλογιστικών πράξεων (και ποιων) και για ποιες υπάρχει υποχρέωση ταμειακής βεβαίωσης εσόδων; Έχουν ληφθεί υπόψη τα ανωτέρω στη σύνταξη του Π/Υ του 2020;

8. Ποιες δαπάνες μισθωμάτων (αναλυτικά) κατέβαλε ο δήμος της Αγίας Παρασκευής για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019;

9. Υπήρχε αναγκαιότητα μίσθωσης όλων των ακινήτων και μέχρι ποιο χρονικό διάστημα δικαιολογούνταν η χρήση τους;

10. Πού ανατέθηκαν (αναλυτικά) όλες οι δαπάνες του Π/Υ 2019 σε όλους τους σχετικούς κωδικούς που αφορούν συντήρηση, προμήθεια, επισκευή, κλπ. εκτυπωτικού και φωτοτυπικού εξοπλισμού;

11. Έγγραφα με εγκρίσεις όλων των αναμορφώσεων του Π/Υ 2019, μετά από τον έλεγχο νομιμότητας.

12. Ισολογισμούς των Νομικών Προσώπων του δήμου, και δημοσίευση αυτών για τα έτη 2012 έως 2018.

Απάντηση