Υ π ά ρ χ ε ι Φιλότιμο ;

0

 

Ο κ.Μπαρµπίκας υποστήριξε επίσης, ότι παρά το γεγονός ότι συνεργαζόταν µε ένα επιτελείο έγκριτων ∆ικηγόρων… του προτάθηκε από τον ∆ήµαρχο της Πόλης να συνεργαστεί µε συγκεκριµένο  ∆ικηγόρο (φίλο του κ.Γιαννακόπουλου..) ο οποίος –  σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του κ.Μπαρµπίκα- είχε τις απαραίτητες  γνωριµίες  σε  ‘κυκλώµατα’  που  θα µεσολαβούσαν στην ηγεσία του Ο.Σ.Κ Α.Ε για τη λύση του προβλήµατος της απαλλοτρίωσης έναντι αµοιβής  5% επί του τιµήµατος, το οποίο ανέρχεται συνολικά στα 3,9 δις. ∆ραχ…

Εκείνο το βράδυ ο ∆ήµαρχος ήθελε να καλέσει το “100” και να µηνύσει τον κ.Μπαρµπίκα… αλλά ύστερα από  την απειλή των αλληλοµηνύσεων και τον κίνδυνο να βρεθεί ο ∆ήµαρχος της Πόλης στο αυτόφωρο µαζί µε τον κ.Μπαρµπίκα… τον ανάγκασε να αφήσει την υποβολή της µηνύσεως για τις επόµενες ηµέρες…

Σε σχετικό ρεπορτάζ, η εφηµερίδα ‘ 30 µέρες στην Αγ.Παρασκευή’ είχε αναφέρει ότι ο κ. Γιαννακόπουλος  υπέβαλε µήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση προς τον κ. Σταύρο Μπαρµπίκα και ανέφερε επίσης ότι ο  ∆ήµαρχος ‘ζητούσε’ ως αποζημίωση για τη σπίλωση της τιµής και της υπόληψης του…800.000.000δρχ τα  οποία θα τα διέθετε σε κοινωφελείς σκοπούς του ∆ήµου!!!

Όµως, η πηγή της πληφοροφόρησης που είχε ο Συντάκτης της είδησης αυτής, φαίνεται ότι είναι εντελώς  αναξιόπιστη… αφού ο ∆ήµαρχος ∆ΕΝ έχει καταθέσει µέχρι σήµερα µήνυση προς τον κ.Μπαρµπίκα… και  απαντώντας σε σχετική µου ερώτηση δήλωσε ότι: “∆εν θα καταθέσω µήνυση, γιατί δεν βλέπω σε πιο σηµείο µε θίγει µε αυτά που λέει ο κ. Μπαρµπίκας!!!”.

Αναφορικά τώρα µε την εξέλιξη της πολύκροτης αυτής υπόθεσης… και ενώ υπήρξαν ‘θριαµβολογίες’ για την  κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών  και ∆ανείων εκ µέρους του ΟΣΚ ‘προκαταβολής’ ύψους Ενός ∆ις ∆ρχ…από την άλλη µεριά, η Περιφέρεια στην  οποία απεστάλη η Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου του τετραγώνου, για να την επικυρώσει ζητά τον  Γενικό Πολεοδοµικό Σχεδιασµό της Αγ.Παρασκευής…

Εδώ Βέβαια ανοίγει ένα άλλο τεράστιο θέµα αφού ως γνωστόν η Αγία Παρασκευή είναι ο ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ της Αττικής που δεν διαθέτει ‘κάτι τέτοιο’…µε αποτέλεσµα η ΜΙΣΗ Αγ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ να µην ΕΧΕΙ  ΧΡΗΣΕΙΣ… µε ότι αυτό σηµαίνει τόσο για τους κατοίκους όσο και για τις ∆ηµοτικές Αρχές που   το   ‘ΑΜΕΛΗΣΑΝ’

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση