Συνεχίζεται η αγωνία για τον «Μπαρμπίκα»

0

 

Στην απάντηση του ο Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ ανα­φέρει τα εξής:

“Όπως ήδη γνωρίζετε με το Μ. 2218/94 οι πολεο­δομικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την έκδοση των οικοδομικών αδειών, υπάγονται οργανικά και διοικητικά στις ανεξάρτητες ως Ν.Π.Δ.Δ. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Για ενημέρωση σας σχετικά με το οικόπεδο του θέ­ματος επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο του αρ. πρ. 7276/18-11-99 εγγράφου της αρμόδιας Νομαρχίας Αθηνών καθώς και της απόφασης που το συνοδεύει, σε απάντηση της ενημέρωσης που ζητήσατε”.

Όσο για το επισυναπτόμενο έγγραφο της Νομαρχί­ας αυτό αναφέρει μεταξύ άλλου τα εξής για το επίμα­χο θέμα:

…”Από τον έλεγχο που έγινε στα τηρούμενα πρω­τόκολλα της Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατ. Τομέα και Ν.Α. προκύπτει ότι το με αριθμ. Γ1/Φ53252Β/11997/ 29-6-99 έγγραφο του Ο.Σ.Κ ΑΕ δεν έφτασε σαν εισερ­χόμενο σήμερα.

Συνεπώς η με αρ. 734/99 άδεια κατεδάφισης Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου και η 1459/13-10-99 άδεια ανέγερσης στο όνομα της ΟΕ “Δ. Ράπτης-Κ. Κάβουρας” καλώς εκδόθηκαν, οε οικόπεδο του Ο.Τ 102 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπου στεγάζονται τα ιδιωτικά Εκπαιδευ­τήρια “Μπαρμπίκα” μετά μάλιστα και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης “στάθμης οριστικά διαμορ­φωμένου πεζοδρομίου από το Δήμο Αν. Παρα­σκευής (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 1577/85 περί ΓΟΚ). καθώς δεν υπήρχε ούτε χαρακτηρισμός του χώρου για ανέγερση κτιρίου Δευτεροβάθ­μιας Εκπαίδευσης, ούτε επιβολή αναστολής έκ­δοσης οικοδομικών αδειών.

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση