Νομική Αλήθεια (Απρίλης)

0

Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.

1.Με την από 24.6.1967 διαθήκη του, ο Αθ. Σιστοβάρης συνέστησε ΥΠΕΡ του

ΔΗΜΟΥ     την  κατά  άρθρο  2009  του  Α.Κ.   καταπιστευτική  υποκατάσταση   η

καταπιστευτική κληροδοσία ή μετακληροδοσία,  καταλείποντας, το ακίνητο του

στους ανεψιούς του – κληροδόχους και μετά 50 χρόνια από το θάνατο του να

περιέλθει   στο  ΔΗΜΟ,   ήτοι   την   10.3.2025.   διότι   ο  θάνατος  επήλθε  την

10.3.1975 «…ΙΑ) Στον ανεψιόν και βαπτισιμιόν μου Θανασην (=Τόμην) Ηλία

Σιστοβάρη και Μιχαήλ Αποστόλου Σιστοβάρη επίσης ανεψιόν μου όντας

πρωτότοκοι και συνεχισταί του ονόματος Σιστοβάρη κληροδοτώ το εν Αγία

Παρασκευή και επί της οδού Αγίου Ιωάννου 15 διόροφον οικίαν μου ως εξής:

θα γίνη κλήρωση και στον μεν το κάτω πρώτον όροφον με τα του υπογείου

στον δε τον δεύτερον όροφον μετά της ταράτσας χρήσιν του κήπου θα

κάμουν αμφότεροι, χωρίς προστριβάς αλλά με αγάπην και ομόνοιαν.

Να τιμηθεί το όνομα Σιστοβάρη στην ττεριοχην αυτήν. Δεν πρέπει να πικραθούν οι θυγατέρες μου διότι το κτήμα αυτό πρέπει να μείνη ως κτήμα Σιστοβάρη όπως ανέκαθεν ήτο γνωστόν.

Μετά ττάροδον 50 πεντήκοντα ετών το κτήμα θα περιέλθη στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής Αττικής.

ΙΒ) Θα το ονομάση εντοιχίζουσα μια εις εμφανές σημείον μαρμαρίνην πλάκα με το όνομα «ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ». Θα φροντίση το Δημοτικό Συμβούλιο δια την καλλιτέραν και αξιοπρεπή εκμετάλευσιν του ώστε οι πόροι να διατίθενται εις φιλανθρωπικούς σκοπούς με πνευματικό περιεχόμενον, τοιούτους…»

2.Ο Ηλίας Σιστοβάρης αποδέχτηκε την κληρονομιά αυτή.

Αντίθετα, ο έτερος ανηψιός Μιχαήλ- Σωτήριος Σιστοβάρης, αποποιήθηκε την κληροδοσία αυτή.

Στη συνέχεια ο Ηλίας Σιστοβάρης, αποδέχτηκε και το αποποιηθέν δικαίωμα του Μιχαήλ – Σωτηρίου Σιστοβάρη.

Ο ΔΗΜΟΣ, επί της παραπάνω αποδοχής δια προσαυξήσεως της μερίδας του, εκ μέρους του Ηλία Σιστοβάρη, αντέδρασε, μη αποδεχόμενος τούτο, ισχυριζόμενος ότι καλείται ο ΔΗΜΟΣ ως υποκατάστατος και προσέφυγε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ζητώντας την έκδοση κληρονομητηρίου, που να τον αναγνωρίζει κληρονόμο του μεριδίου που αποποιήθηκε ο Μιχαήλ – Σωτήριος Σιστοβάρης.

Το Δικαστήριο εξέδωσε την αριθμ. 3475/1984 απόφαση του, και έκρινε ότι πρόκειται περί δήλου πράγματος – ειδικού αντικειμένου – και έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του αρθρ. 1976 Α.Κ. περί προσαυξήσεως.

Σύμφωνα λοιπόν με τη βούληση του διαθέτη, το κτήμα θα περιέλθει στο ΔΗΜΟ 50 χρόνια μετά το θάνατο του ήτοι την 10.3.2025, οπότε και θα το εκμεταλλευθεί με απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου και οι πόροι από την εκμετάλλευση αυτή θα διατίθενται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς με πνευματικό περιεχόμενο (συνιστά δηλ. και ίδρυμα για φιλανθρωπικούς σκοπούς). Δεν χαρακτηρίζεται χώρος πρασίνου.

Την αναμφισβήτητη αυτή βούληση του διαθέτη επισφραγίζουν οι παρακάτω Δικαστικές Αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις:

α) Η αριθμ. 3475/1984 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών «

τα δε επί του κληροδοτηθέντος τούτου ακινήτου δικαιώματα του αιτούντος Δήμου

ανακύπτουν και δη γεννώνται μόνον μετά την πάροδο μιας 50 ετίας από το

θάνατο του διαθέτου Αθανασίου Σιστοβάρη»

β) Η 1936/2007 απόφαση ερμηνείας της διαθήκης του Εφετείου Αθηνών «…. Από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο διαθέτης ήθελε να παραμείνει το κληροδοτούμενο ακίνητο όπως ήταν κατά το χρόνο του θανάτου του, ώστε σε αυτή την κατάσταση να επαχθεί μετά 50 έτη στον αιτούντα Δήμο, αφού, όπως προαναφέρθηκε, ο διαθέτης επέτρεψε την τακτική του εκμετάλλευση στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται εκτός από τις εργασίες συντήρησης και μικροπροσθήκες, τις οποίες άλλωστε και ο αιτών είχε αποδεχτεί κατά την εκμίσθωση του ακινήτου για παιδικό σταθμό με την προσθήκη κτίσματος 170 τετραγωνικών μέτρων, η

οποία έγινε με τη συγκατάθεση τουνα ασκούν πράξεις οίκησης και

τακτικής διαχείρισης στο κληροδοτηθέν ακίνητο, που βρίσκεται στην οδό Αγ.

Ιωάννη αρ. 15 του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, αποκλειόμενης της

εκποίησης και της διάθεσης του»

γ) Η 1128/07 απόφαση του Διοικητικού Ακυρωτικού Εφετείου Αθηνών που έκρινε την Οικοδομική άδεια επί Αιτήσεως του Δήμου, όπως και οι αντίστοιχες Αριθμ. 1538/2008 και 1213/2008 αποφάσεις του ίδιου Δικαστηρίου επί προσφυγών σωματείων και πολιτών, και αποφάνθηκε ότι νομίμως έχει εκδοθεί.

δ) Η από 17/9/08 πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Τζαβέλα και αποδοχή της από τον Εισαγγελέα Εφετών κ. Χαλιάσο επί προκαταρκτικής

εξετάσεως «εγκατέστησε τους ανηψιούς του, Αθανάσιο ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ του Ηλία

και της Μαρίας – Λουίζας και Μιχαήλ – Σωτήριο ΣΙΣΤΟΒΑΡΗΣ του Αποστόλου και της Βιολέττας – Σοφίας, κληροδόχους, επί του αυτού ειδικού αντικειμένου της κληρονομιάς του και συγκεκριμένα, επί της ευρισκόμενης στην Αγία Παρασκευή Αττικής και επί της οδού Αγίου Ιωάννου, αρ. 15, διώροφης οικίας του, μετά του – υπ’ αυτήν και περί αυτήν – περιτοιχισμένου οικοπέδου, εμβαδού 2.296,27 τ.μ. ορίζοντας, ότι το ανωτέρω κληροδοτούμενο ακίνητο 9, μετά, παρέλευση πεντηκονταετίας(50 ετών), από της επαγωγής της κληροδοσίας (= ημερομηνίας του θανάτου του,) θα περιέλθει στην τότε Κοινότητα – ήδη, Δήμο -Αγίας Παρασκευής Αττικής, για κοινωφελείς σκοπούς. Ο ανωτέρω διαθέτης, κατά τα αναφερόμενα στη διαθήκη του (βλ. αυτή), όρισε, ότι, κατά την επιθυμία του, ο α’ όροφος, μαζί με το υπόγειο και ο β’ όροφος, μαζί με την ταράτσα της ανωτέρω διώροφης οικίας, θα περιέρχονταν, με κλήρωση, στους ανωτέρω ανεψιούς του, ενώ αμφότεροι θα είχαν δικαίωμα χρήσης του κήπου αυτής. Ως εκ τούτου, μετά την – εκ μέρους του κληροδόχου, Μιχαήλ – Σωτηρίου ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ του Αποστόλου και της Βιολέττας – Σοφίας – αποποίηση της μερίδας κληροδοσίας του, επί του κληροδοτηθέντος ακινήτου, η τελευταία, νομίμως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 1976 ΑΚ, προσαύξησε την μερίδα του έτερου αποδεχθέντος αυτήν κληροδόχου, Αθανασίου ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ του Ηλία και

της Μαρίας – Λουίζαςλαμβανομένης, επιπλέον, υπόψη και της υψηλής

αξίας της γης, στην περιοχή του κέντρου της συνοικίας της Αγίας Παρασκευής

Αττικής, δεν τίθενται, εν κινδύνω, τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και

κατοχής, που πρόκειται να αποκτήσει, στο μέλλον± ο Δήμος Αγίας

Παρακσευής Αττικής, επί του κληροδοτηθέντος ακινήτου, την 10/3/2025, κατά

την συμπλήρωση της πεντηκονταετίας, από του θανάτου του ανωτέρω

διαθέτη, αφού, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, το κληροδοτηθέν ακίνητο, με

όλα τα εντός αυτού ανεγερθέντα και την όποια μελλοντική συνολική αξία,

μετά βεβαιότητας, θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Αγίας

Παρασκευής Αττικής»

ε)   Η   από   20.1.09   Γνωμοδότηση   του   Καθηγητή   Πανεπιστημίου   κ.   Μιχ.

Σταθόπουλου «Νομίμως έγινε η προσαύξηση του μεριδίου. Ο Δήμος δεν

υποκαταστάθηκε στο μερίδιο κληροδοσίας που αποποιήθηκε και δεν δικαιούται να ζητήσει από τώρα και πριν από την πάροδο της 50 ετίας τη

συμμετοχή του στην κληροδοσία κατά το εν λόγω μερίδιο»

ΑΥΤΗ       ΕΙΝΑΙ       Η       ΜΟΝΑΔΙΚΗΝΟΜΙΚΗ      ΑΛΗΘΕΙΑ,       ΝΟΜΙΜΗ,

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ.

3.   Ακολούθως   ο   διαθέτης   αναφέρει   «Αποκληρώνω   και   ακυρώνω

οιονδήποτε – οιανδήποτε και οιονδήποτε των αναφερομένων που θα ήθελεν να προβή εις δικαστικόν τρόπον διακανονισμού των δεδωρημένων ή και κληροδοτημένων ή κληρονομουμένων έστω και εάν αδικείται.

Κάθε διαφορά θα λύεται δι της μεταξύ των συνεννοήσεως και συμβιβαστικά εις περίπτωση διενέξεως και εν εσχάτη ανάγκη παρακαλώ να δεχθούν να επιλύσουν ως μεσολαβηταί ή διαιτηταί ή και αμφότερα έχοντες τελεσίδικην την απόφασιν και την ετυμηγορίαν των ορισθέντων μη επιδεχόμενης ετέρας εφέσεως το συμβούλιον α) του εν Αθήναις σωματείου γουνεμπόρων Αθηνών – Πειραιώς Προφητηλιά ευρισκομένου εν απαρτίαν

και   αποφασίζοντες  κατά  πλειοψηφίαν»  θέτει   δηλ.   δύο   ρήτρες,   μία

έκπτωσης και μία διαιτητική.

Ο ΔΗΜΟΣ έχει προσφύγει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κ.Πολ.Δ. προκειμένου να διαφυλάξει το δικαίωμα προσδοκίας που έχει και να αποφανθεί αυτό, εάν και κατά πόσο οι πράξεις που έγιναν εκεί είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί τακτικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης που έχει ο κληροδόχος.

Ο κ. Σιστοβάρης με προσφυγή του στο ίδιο παραπάνω Δικαστήριο, ζητά να εκπέσουμε του δικαιώματος μας, γιατί παραβιάσαμε τις ρήτρες έκπτωσης και διαιτητική.

Ως προς την πρώτη: Ουδεμία σχέση έχει με αυτή, η δικαστική προστασία που ζητά ο ΔΗΜΟΣ, για τη διασφάλιση του δικαιώματος προσδοκίας του, πράγμα που ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Ο ΔΗΜΟΣ δεν διεκδικεί μερίδιο κληρονομιάς, δεν αμφισβητεί την κατανομή των μερίδων από το διαθέτη, είναι μετακληροδόχος και αναζητά την πραγματική βούληση του διαθέτη.

Η διένεξη ως προς την ερμηνεία της διαθήκης περί την βούληση του διαθέτη, δεν καταλαμβάνεται από την απαγόρευση της ρήτρας έκπτωσης, αφού στην περίπτωση αυτή ο τιμώμενος επιχειρεί με την εναντίωσή του να πραγματώσει την αληθινή βούληση του διαθέτη.

Σχετική και η από 20.1.09 γνωμοδότηση του ίδιου παραπάνω καθηγητή κ.

Σταθόπουλου, που αναφέρεται και στην διαιτητική ρήτρα «Ο Δήμος και ο Α.

Σιστοβάρης δεν εξέπεσαν των κληρονομικών δικαιωμάτων τους, αφού με τις

προσφυγές τους στη δικαιοσύνη δεν απέβλεπαν στο να αντιταχθούν στους

ορισμούς της διαθήκης αλλά στην πραγμάτωση της βούλησης του διαθέτη

και παρά τη διαιτητική ρήτρα της διαθήκης τα τακτικά δικαστήρια έχουν

δικαιοδοσία να εκδικάσουν τη διαφορά μεταξύ του Δήμου και Α. Σιστοβάρη

ακόμη και αν υφίσταται το σωματείο στο οποίο αναφέρεται η διαιτητική

ρήτρα, λόγω της παραίτησης και των δυο διαδίκων από την διαιτησία, με

την άσκηση των Αγωγών τους στα τακτικά δικαστήρια».

Η διαιτητική ρήτρα νομικά δεν έχει πλέον καμιά αξία, δημοσιεύσατε βέβαια και τα πιστοποιητικά του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, από τα οποία φαίνεται ότι το σωματείο αυτό που αναφέρεται στη διαθήκη δεν είναι καταχωρημένο. Για την αξιοπιστία όμως της συνέντευξης απαντάμε στον υπαινιγμό, για τον τρόπο λήψης των πιστοποιητικών αυτών ότι το Πρωτοδικείο είναι εκεί, μπορείτε να πάτε και εσείς και να ζητήσετε.

Επίσης εμείς προβάλαμε στο Δικαστήριο τον ισχυρισμό αυτό και προσκομίσαμε τα πιστοποιητικά αυτά και ο κ. Σιστοβάρης δεν απάντησε, ούτε προσκόμισε καταστατικό τέτοιου σωματείου ή απόφαση Δικαστικής ίδρυσης του. Ακόμα στη συνέντευξη προτείνετε το διαδίκτυο και το google, για να δούμε το σωματείο (όχι βέβαια αυτό της διαθήκης). Επειδή άλλως δεν μπορούμε να αμυνθούμε, ούτε επιθυμούμε να χρησιμοποιούμε καταφρονητικές εκφράσεις και λέξεις, σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, που λέει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ούτε αυτό της διαθήκης, ούτε αυτό που αναφέρει η συνέντευξη. Ένα όμοιο με της διαθήκης, υπάρχει στη Γερμανία. ( FRANKFURT), συνημμένες 6 σελίδες).

Τέλος οι καθηγητές Πανεπιστημίου που καλούνται να γνωμοδοτήσουν αμείβονται όχι για να υπερασπιστούν την μία ή την άλλη άποψη, αλλά για την επιστημονική τους θέση. Σε ότι αφορά τη γνωμοδότηση απόσπασμα της οποίας επίσης δημοσιεύσατε, αν τη μελετήσετε σωστά θα διαπιστώσετε ότι δεν στηρίζεται πουθενά (νόμο, νομολογία, δικαστικές αποφάσεις), αναφέρεται σε αγρό και με υποθέσεις καταλήγει ότι είναι θέμα δικαστηρίων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ήδη έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια. Δεν αναφέρεται ούτε καν σε ολόκληρο το κείμενο της διαθήκης, ούτε σε καμιά Δικαστική Απόφαση.

Ακόμη και για πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών σας, η Δ.Ε. με την αριθμ. 351/07 απόφαση της χορήγησε άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος στην αιτούσα εταιρεία.

Πριν από τη λήψη της απόφασης της Δ.Ε. περί χορηγήσεως άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Δ/ντρια Διοίκησης, απέστειλε στον. Κ. Δήμαρχο το αριθμ. Πρωτ. 30653/13.11.07 έγγραφο της και ζητά να παραπεμφθεί η υπόθεση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω μείζονος ενδιαφέροντος.

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση