Πλατεία Αγ. Ιωάννου. Ψέματα και Αλήθειες.

0

Από τον δικηγόρο και Δημοτικό Σύμβουλο Αγίας Παρασκευής («ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» Σωτήρη Παπαμιχαήλ, λάβαμε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την με αρ. 66/20.1.2020 απόφαση της ακύρωσε και οριστικά την απόφαση της δημοτικής Αρχής του κ.Β.Ζορμπά, να ματαιώσει την ανάπλαση της Πλατείας Αγίου Ιωάννου.

Η απόφαση είναι καταπέλτης, ως προς την εκ μέρους της δημοτικής Αρχής πολλαπλή παραβίαση της νομιμότητος.

Επισημαίνει ότι «..οι διοικητικές συμβάσεις δεν πρέπει να λύονται με ευκολία καθόσον μέσω της εκτέλεσης τους εκπληρούται το δημόσιο συμφέρον..» καθώς και ότι «..η εκδοσηματαιωτικής απόφασης, χωρίς τη μνεία και αιτιολόγηση κάποιου εκ των περιοριστικώς αναφερομένων στο αρ.106 ν.4412/2016 λόγων θα έδινε τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να ματαιώνουν κάθε φορά τη διαδικασία ανάθεσης μίας δημόσιας σύμβασης με αυτονόητες ζημιογόνες συνέπειες..».

Εξάλλου, η ματαιωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου, ελήφθη χωρίς να προηγηθεί γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.

Στον σχετικό ισχυρισμό του Δήμου, ότι ήσαν όλα ορθά, η ΑΕΠΠ έκρινε ότι: «..αβάσιμα υποστηρίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι ο Δήμαρχος ως μονομελές οργανο διοίκησης του Δήμου ορθώς και νομίμως γνωμοδοτεί και αποφασίζει, δεδομένου ότι ο νόμος ρητώς και ευκρινώς διακρίνει απολύτως τις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών από αυτές των αποφασιζόντων οργάνων..».

Διότι, όταν το ίδιο πρόσωπο γνωμοδοτεί και αποφασίζει επέρχεται «..παραβίαση θεμελιωδών αρχών διοικητικού δικαίου..», όπως πράγματι συνέβη στην περίπτωση της απόφασης για ματαίωση της ανάπλασης της Πλατείας Αγίου Ιωάννου.

Δυστυχώς όμως, η δημοτική Αρχή συνεχίζει αμετανόητη, βάζοντας σε νέες περιπέτειες το εργο και την Πλατεία.

Αντί να συμμορφωθεί με τη νομιμότητα και να ξεκινήσει το έργο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22.1.2020 ο κ.Ζορμπάς, αφού επετέθη στην ΑΕΠΠ, διότι η απόφαση ήταν καταπέλτης εναντίον του, μας ενημέρωσε ότι «..θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους..», διότι –κατ΄ αυτόν- υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες.

Είναι πράγματι λυπηρό, αλλά είναι αληθινό, να αυτοαναγορεύεται σε υπέρτατη αρχή. Τόσο νωρίς, τόση αλαζονεία ?

Σε κάθε περίπτωση οι δημότες παρακολουθούν, αναμένουν το έργο και κρίνουν.Όλους μας.-

Απάντηση