Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.. χωρίς τα στοιχεία του Δήμου.

0

Από το Δήμο Αγίας Παρασκευής λάβαμε ένα «πρόχειρο χαρτί», που έγραφε ότι:

«Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 419/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΝΝ9Ω6Υ-Κ4Η) προτίθεται να προβεί στη σύναψη μακροχρόνιου δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναγνωρισμένη τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για την υλοποίηση του έργου «Απαλλοτρίωση του ΟΤ 119 – (Πρώην Σχολείο Μακρή)» προϋπολογισμού 2.745.825,00 ευρώ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 264 του ν.3852/10.

Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 του Ν.3463/2006, καλεί όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι τις 18.11.19 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, Λεωφόρος Μεσογείων 415-417 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Η προσφορά του δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:
• Ύψος δανείου 2.745.825,00 €.
• Διάρκεια Δανείου τουλάχιστον 10 έτη και άμεση διαθεσιμότητα κεφαλαίων (με την υπογραφή της σύμβασης).
• Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό, με ή χωρίς περίοδο χάριτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη δανείου, όπως αυτές ορίζονται στο ν.3852/2010.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ»

Σημ Σχολιαστή. Ακόμη και για ανακοίνωση «κοπής πίτας», ο Δήμος στέλνει «αυτό» που θέλει να δημοσιοποιήσει, αναφέροντας στο άκρο αριστερά της σελίδα της ανακοίνωσης όλα τα στοιχεία του Δήμου, την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το «περιεχόμενο» της δημοσίευσης, την διεύθυνση του, τα τηλέφωνα, το φαξ και το email της υπηρεσίας που το εξέδωσε, και στο «δεξιό» άκρο της σελίδας συνήθως γράφεται η ημερομηνία έκδοσης του καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου με τον οποίο «εξήλθε» κι αυτό το πράττει επειδή ως Δήμος δεν μπορεί να «συμπεριφέρεται» ως πλανόδιος πωλητής σε φανάρι διασταύρωσης…

Τα γράφουμε αυτά, επειδή η παραπάνω «Πρόσκληση ενδιαφέροντος» που έφτασε στα γραφεία μας, και αφορά δεκάδες οικογένειες και την ασφαλή στέγαση των παιδιών σε σύγχρονο σχολείο, ΔΕΝ είχε γραμμένο τίποτα που ν΄ αποδεικνύει ότι επρόκειτο για επίσημο έγγραφο του Δήμου με τόσο σοβαρό περιεχόμενο, αλλά δείχνει σαν να το είχε γράψει ο οποιοσδήποτε, ο οποίος τοποθέτησε στο τέλος και το όνομα του δημάρχου χωρίς καμία υπογραφή που τουλάχιστον θα το επισημοποιούσε κάπως.

Παράλληλα στο κείμενο ΔΕΝ αναφέρεται η αποστολή αντίστοιχων επιστολών προς όλους τους «ενδιαφερόμενους» στους οποίους απευθύνεται και οι οποίοι, ΑΝΕΥ επιστολής ΔΕΝ είναι σε θέση να γνωρίζουν τις προθέσεις του Δήμου για σύναψη δανείου, μια διαδικασία που ΔΕΝ αναρτάται πουθενά ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν…

Η τόση προχειρότητα και τσαπατσουλιά δείχνει ή παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος ως προς το περιεχόμενο του κειμένου ή πανικό του στυλ «γράψτε κάτι για να μην φωνάζουν», ή…

Απάντηση