Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2023.

0
Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2023.

Δελτίο Τύπου λάβαμε από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 (κλάσεως 2023) υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Μαρτίου 2020.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα :

α. Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου
β. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

γ. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ

δ. Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξουσίου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής (τηλέφωνα: 2131501720, 2131501721, 2131501723, 2131501725, 2131501730, ή σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση