Σπύρος Παπαγεωργίου: «Ικανοποιητική η οικονομική κατάσταση του Δήμου, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

0
papageorgiou

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24-1-2019, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής και σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, που παρουσιάστηκαν λεπτομερώς από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Σπύρο Παπαγεωργίου, τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και τους Ορκωτούς Λογιστές που διενήργησαν τον έλεγχο, το έτος 2017 έκλεισε:

– με σημαντική αύξηση του παγίου ενεργητικού κατά 3,195 εκ. € (κτήμα και οικία Ιόλα, βυθιζόμενοι κάδοι κ.α. ),
– με βελτίωση ταμειακών διαθεσίμων στα 9,2 εκ. €,
– με μείωση κεφαλαίου των δανειακών υποχρεώσεων στα 2,7 εκ. €,
– με πλεόνασμα 75.035€,
– χωρίς να δημιουργηθούν κραδασμοί στην ομαλή λειτουργία του Δήμου από την απώλεια εσόδου 900.000€ από επιχορήγηση παρακρατηθέντων πόρων που υπήρχε το 2016.

Με τα δεδομένα αυτά όπως και με βάση τη συνολική εικόνα στον Ισολογισμό αποτυπώνονται:

· Η ικανοποιητική οικονομική κατάσταση και η βιωσιμότητα του Δήμου, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
· Ο αναπτυξιακός-κοινωνικός προσανατολισμός και η αποτελεσματικότητα της Δημοτικής αρχής στη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων με δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και δράσεων βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και στήριξης των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Απάντηση