Φώτης Αλεξόπουλος: Αναγκαίος ο καθαρισμός των οικοπέδων

0

Προς
Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής
ΚΟΙΝ. Δημοτικούς Συμβούλους
Β) Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κ. Δήμαρχε

Παρακαλώ όπως ισχύσει η εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012), που αφορά στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ..
Με επιστολή του Δήμου Αγίας Παρασκευής θα πρέπει να γίνει γνωστό στους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ότι υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των υπόχρεων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη, να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,.
Σας γνωρίζω ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δύναται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων με επιβάρυνση των υπόχρεων ενώ οι ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Επισημαίνεται ότι στους χώρους που αναφέρεται το παραπάνω, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου (αντιπυρική περίοδος).

Μετά Τιμής
Φώτης Αλεξόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση